Тренінг - 1 сесія - European Integration Impact on Economic Security of EU Member-States

European Integration Impact on Economic Security of EU Member-States
Вплив європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС
Вийти з профілю
ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС
Перейти к контенту

Главное меню:

Тренінг - 1 сесія

ФОТО-ЗВІТ


Перший етап тренінгу «Вплив європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС» було проведено у період з 17 по 30 грудня 2020 року онлайн на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У тренінгу брали участь 23 особи, переважно студенти-бакалаври факультету "Міжнародної економіки та менеджменту" та факультету "Маркетингу". Набрана група складалася зі студентів, які закінчили 1-й курс КНЕУ ім. Вадима Гетьмана із високою середньою успішністю. Протягом тренінгу студенти слухали лекції, а також приймали участь дискусіях на дистанційних аудиторних роботах. 


Одним із завдань було запропоновано самостійно скласти матриці експертного оцінювання щодо  фінансової безпеки  України та країн ЄС, яка містить  такі складові:

1) банківська безпека;

2) безпека небанківського фінансового ринку;

3) боргова безпека;

4) бюджетна безпека;

5) валютна безпека;

6) грошово-кредитна безпека.


Для цих складових потрібно побудувати експертну матрицю 6-го порядку.

За складовими фінансової безпеки побудувати:

1. Банківська безпека  (експертна матриця 7-го порядку)

1.1 Частка простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих банками резидентам України, відсотків (прострочена заборгованість за кредитами, млн. гривень / кредити надані, млн. гривень х 100)

1.2 Співвідношення банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті, відсотків (кредити, надані резидентам, млн. гривень / депозити, залучені депозитними корпораціями від резидентів, млн. гривень х 100)

1.3 Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, відсотків

1.4 Співвідношення довгострокових (понад 1 рік) кредитів та депозитів, разів (кредити, надані резидентам строком від 1 до 5 років, млн. гривень + кредити, надані резидентам строком понад 5 років, млн. гривень) / (депозити, залучені від резидентів строком від 1 до 5 років, млн. гривень + депозити, залучені від резидентів строком понад 5 років, млн. гривень)

1.5 Рентабельність активів, відсотків

1.6 Співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань, відсотків

1.7 Частка активів п'яти найбільших банків у сукупних активах банківської системи, відсотків (обсяг активів п'яти найбільших банків за розмірами активів, млн. гривень / активи банків, усього, млн. гривень)

2. Безпека небанківського фінансового ринку (експертна матриця 4-го порядку)

2.1 Рівень проникнення страхування (страхові премії до ВВП), відсотків (валові страхові премії, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100)

2.2 Рівень капіталізації лістингових компаній, відсотків ВВП        -

2.3 Рівень волатильності індексу Першої фондової торговельної системи (далі - ПФТС), кількість критичних відхилень (-10 відсотків), де при Тр ПФТС = індекс ПФТСt / індекс ПФТСt-1 х 100,t - кожна п'ятниця періоду

2.4 Частка надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у загальному обсязі надходжень страхових премій (крім страхування життя), відсотків  (обсяг надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній (крім страхування життя), млн. гривень / загальний обсяг надходжень страхових премій, млн. гривень)

 3. Боргова безпека (експертна матриця 5-го порядку)

3.1 Відношення обсягу державного та гарантованого державою боргу до ВВП, відсотків (обсяг державного та гарантованого боргу, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100)

3.2 Відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП, відсотків (обсяг валового зовнішнього боргу, млн. доларів США х середній курс гривні до долара США / ВВП, млн. гривень х 100)

3.3 Середньозважена дохідність облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) на первинному ринку, відсотків           -

3.4 Індекс EMBI (Emerging Markets Bond Index) + Україна   -

3.5 Відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового зовнішнього боргу, відсотків (обсяг офіційних резервних активів, млн. доларів США / обсяг валового зовнішнього боргу, млн. доларів США х 100).

4. Бюджетна безпека (експертна матриця 4-го порядку)

4.1 Відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП, відсотків (дефіцит державного бюджету, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100)

4.2 Дефіцит/профіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління, відсотків до ВВП (дефіцит сектору загальнодержавного управління, млн. гривень - дефіцит зведеного бюджету, млн. гривень) / ВВП х 100

4.3 Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, відсотків   доходи зведеного бюджету, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100

4.4 Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету, відсотків (обслуговування державного боргу, млн. гривень + погашення державного боргу, млн. гривень) / доходи державного бюджету, млн. гривень х 100

5. Валютна безпека (експертна матриця 6-го порядку)

5.1 Індекс зміни офіційного курсу національної грошової одиниці до долара США, середній за період (офіційний курс національної грошової одиниці до долара США у поточному періоді, середній за період / офіційний курс національної грошової одиниці до долара США у відповідному періоді попереднього року, середній за період)

5.2 Різниця між форвардним і офіційним курсом гривні, гривень (офіційний курс національної грошової одиниці до долара США, станом на кінець періоду - форвардний курс національної грошової одиниці до долара США, станом на кінець періоду)

5.3 Валові міжнародні резерви України, місяців імпорту     

5.4 Частка кредитів в іноземній валюті в загальному обсязі наданих кредитів, відсотків (кредити, надані резидентам у іноземній валюті, млн. гривень / кредити, надані резидентам, млн. гривень х 100)

5.5 Сальдо купівлі-продажу населенням іноземної валюти, млрд. доларів США (обсяг валюти, проданої населенню, млрд. доларів США - обсяг валюти, купленої банками в населення, млрд. доларів США)

5.6 Рівень доларизації грошової маси, відсотків (переказні депозити в іноземній валюті, млн. гривень + інші депозити в іноземній валюті, млн. гривень + цінні папери, крім акцій в іноземній валюті, млн. гривень) / грошова маса (М3) х 100)

6. Грошово-кредитна безпека(експертна матриця 6-го порядку)

6.1 Питома вага готівки поза банками в загальному обсязі грошової маси (М0/М3), відсотків (готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями (М0), млн. гривень / грошовий агрегат М3 (грошова маса), млн. гривень х 100)

6.2 Різниця між процентними ставками за кредитами, наданими депозитними корпораціями у звітному періоді, та процентними ставками за депозитами, залученими депозитними установами (крім Національного банку), відсоткових пунктів (процентні ставки за кредитами, наданими резидентам, відсотків - процентні ставки за депозитами, залученими депозитними корпораціями від резидентів, відсотків).

6.3 Рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в національній валюті, відносно індексу споживчих цін, відсоткових пунктів середньозважена процентна ставка за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в національній валюті, відсотки - індекс споживчих цін (до відповідного періоду попереднього року).

6.4 Частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, у загальній структурі кредитів, наданих резидентам споживчі кредити, надані домогосподарствам / кредити, надані резидентам х 100.

6.5 Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих кредитів (скорегований на курсову різницю), відсотків кредити, надані в іноземній валюті на термін понад 5 років / офіційний курс національної грошової одиниці до долара США у поточному періоді, середній за період / офіційний курс національної грошової одиниці до долара США у відповідному періоді попереднього року, середній за період + кредити, надані в національній валюті / кредити, надані резидентам х 100.

6.6 Загальний обсяг вивезення фінансових ресурсів за межі країни, млрд. доларів США.


Слухачі із поставленим завданням справилися самостійно і надіслали цікаві роботи. На он-лайн занятті було заслухано декілька презентацій і всі слухачі прийняли участь у обговоренні. Слухачі приймали активну участь у розв’язанні поставлених задач у математичному блоці.


По закінченню тренінгу було проаналізовано доцільність деяких самостійних робіт по тренінгу та перспективи шліфування методичних матеріалів.


Під час навчання слухачі здобули необхідні навички щодо моделювання впливу європейської інтеграції на економічну безпеку, що позитивно відобразилося на результатах оцінювання їх знань. По закінченні тренінгу всі слухачі пройшли вдало вихідне тестування і підвищили в середньому на 35% результати по відношенню до вхідного тестування.


У свою чергу, командою проекту були підготовлені сертифікати про участь, які були надіслані учасникам тренінгу після успішного опанування програми. Усі учасники тренінгу одержали сертифікати.


ВІДГУКИ ПРО ТРЕНІНГ:


Руденко Павло: https://www.youtube.com/watch?v=gQ5uX7TSzoI


Побережна Діана:

Есе «Мої висновки після ознайомлення з експертними матрицями»


На заняттях тренінгу «Вплив європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС» я познайомилась з експертними матрицями. Тепер я зрозуміла, навіщо економістам потрібні матриці та яку роль вони грають в економіці.

Насправді, експертні матриці є інструментом матричного методу прогнозування, який створюється на основі колективної експертної оцінки для розробки прогнозів.

Для використання цього методу - знаходження колективної експертної оцінки, потрібно декілька експертів, які оцінюють об’єкти прогнозування, а саме певні фактори, напрямки та параметри за їх критеріями, сутністю, аргументують свою думку, обробляють інформацію та ставлять колективну експертну оцінку. При обробцi результатiв експертних оцiнок по вiдноснiй важливості об’єктів визначається ряд статистичних характеристик, на основi яких оцiнюється кожний об’єкт (параметр, фактор). Таким чином, проводиться експертиза і організатори експертизи повинні вибрати найбільш вагомий напрямок з перспективним розвитком.

Отже, колективна експертна оцінка, яку ми отримуємо в результаті дослідження, є визначенням показників вагомості кожної окремої характеристики в загальній сукупності усіх показників. Таке дослідження можна застосовувати в різних масштабах, сферах та питаннях економіки.


Назад к содержимому | Назад к главному меню